Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Uwpedicureantoinet en een cliënt welke een behandeling ondergaat bij Uwpedicureantoinet zowel in de eigen praktijk als ook in ambulante vorm.

Daar waar de termen Uwpedicureantoinet gebruikt wordt, dient u te lezen als zijnde Uwpedicureantoinet, Antoinet van Lieshout

Inspanningen

Uwpedicureantoinet zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Uwpedicureantoinet zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt zonder melding vooraf, mag Uwpedicureantoinet de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Het kan voorkomen dat er overmacht in het spel is voorafgaand aan de afspraak, file, ongeval, of iets dergelijk.

Wij zullen altijd met respect hiermee omgaan.

Uwpedicureantoinet moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Kort gezegd: Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling

Uwpedicureantoinet vermeldt alle prijzen van behandeling(en) vooraf en schriftelijk tijdens de 1e afspraak. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Dit kan door middel van betaling contant dan wel overboeking met mobiel bankieren (Tikkie mogelijk).

De betaling dient voor het verlaten van de praktijk te worden voldaan en dient ook op de rekening te staan van Uwpedicureantoinet.

U hebt ook de mogelijkheid om de betaling vooraf te verrichten op het rekeningnummer van Uwpedicureantoinet.

Betaling per pin is niet mogelijk.

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Uwpedicureantoinet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Uwpedicureantoinet Zal deze gegevens zorgvuldig verwerken in overleg met u.

Deze gegevens zullen niet digitaal opgeslagen worden maar verwerkt op een klantenkaart.

U hebt ten aller tijden het recht deze gegevens in te zien dan wel te laten wijzigen en of te verwijderen. Uwpedicureantoinet behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, AVG. Uwpedicureantoinet zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

Geheimhouding

Uwpedicureantoinet is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Uwpedicureantoinet verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Uwpedicureantoinet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Uwpedicureantoinet is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en Diefstal

Uwpedicureantoinet heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Uwpedicureantoinet.

Uwpedicureantoinet moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw, kostenloos, verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

De garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door is geadviseerd.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  •  

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Uwpedicureantoinet het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Indien er ongewenst gedrag plaatsvindt tijdens een ambulante behandeling, zal het contact met de klant met onmiddellijke ingang beëindigd worden en volgt er een melding aan het klachteninstituut als ook naar de branche organisatie.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Uwpedicureantoinet en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Opgemaakt te Dommelen op 11-03-2022. Versie 1.0